Poznań - Galeria Panorama

Aktualności

EFC Challenge - regulamin

2019-10-29
1
REGULAMIN KONKURSU „EGURROLA FITNESS CLUB CHALLENGE”
(dalej: Konkurs)
§ 1. Definicje.
1. Członek Klubu - osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca
z usług Klubu Egurrola Fitness Club na podstawie umowy zawartej z Operatorem, jak również osoba posiadająca
prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie umowy zawartej z podmiotem trzecim (np. w ramach karty
„MultiSport”, „BeActive”, „MyLife” itp.).
2.
Konkurs – oznacza Konkurs przygotowany przez Organizatora dla Uczestników.
3.
Nagroda - określona w Regulaminie nagroda rzeczowa, do odbioru której Uczestnik będzie uprawniony na warunkach
określonych w Regulaminie.
4.
Organizator – EFC Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie, EFC Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska
427, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000500499,
NIP: 9512377712, REGON: 147137357, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (wpłacony w całości).
5.
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Konkursu.
6.
Uczestnik – Członek Klubu, który przystąpił do Konkursu.
§ 2. Postanowienia ogólne.
1. Celem Konkursu jest promowanie zdrowego trybu życia, rywalizacji sportowej oraz marki Organizatora. Konkurs
polega na rywalizacji sportowej Uczestników w ramach jednej kategorii (tj. dla kobiet). Rywalizacja Uczestników
odbywa się na poziomie każdego Klubu oddzielnie (Klasyfikacja Klubowa). Po zakończeniu Konkursu, wyniki
zwycięzców poszczególnych kategorii w ramach Klasyfikacji Klubowej będą brane pod uwagę w Klasyfikacji
Ogólnopolskiej Konkursu, według zasad określonych w § 4 ust. 3.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04 listopada 2019 r. i trwa do dnia 04 grudnia 2019 r.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i obejmuje wszystkie kluby fitness prowadzone przez Organizatora pod marką
„Egurrola Fitness Club” (dalej: Kluby). Lista Klubów dostępna jest na stronie internetowej pod adresem
http://efc.pl/#clubs.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, w tym także osoby zatrudnione na podstawie umowy
zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów cywilnoprawnych o współpracy, a także ich osoby najbliższe. Osobą
najbliższą na potrzeby niniejszego Regulaminu jest: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej
samej linii lub stopniu, co pracownik, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba
pozostająca we wspólnym pożyciu.
5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i zobowiązaniem do
przestrzegania jego postanowień.
§ 3. Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Konkursie.
1. Warunki uczestnictwa w Konkursie są następujące:
a) w Konkursie mogą brać udział wszyscy Członkowie danego Klubu (Uczestnicy);
b) w celu wzięcia udziału, Uczestnik zgłasza się do Trenera zmianowego w danym Klubie;
c) każdemu Uczestnikowi zakładana jest Karta Zawodnika, na której Trener wpisuje dane osobowe Uczestnika oraz
wyniki poszczególnych konkurencji, w których wziął udział Uczestnik;
d) Uczestnik potwierdza na Karcie Zawodnika swoje dane osobowe oraz zapoznanie się z zasadami Konkursu
określonymi w niniejszym Regulaminie, ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora w celu wzięcia udziału w Konkursie, a także wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska
oraz wyniku na tablicy informacyjnej Klubu oraz publikację wyników Klasyfikacji Klubowej lub Klasyfikacji

2
Ogólnopolskiej Konkursu na funpage’u Organizatora na portalu społecznościowym Facebook. Wyrażenie zgody,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi warunek przystąpienia Uczestnika do Konkursu.
e) Uczestnik potwierdza w Karcie Zawodnika, że jego stan zdrowia pozwala mu na udział w Konkursie. W przypadku
wątpliwości co do stanu zdrowia Uczestnik przed udziałem w Konkursie powinien zasięgnąć porady lekarza.
f) Karty Zawodników są przechowywane przez Trenerów w Klubie;
g) każdy Uczestnik ma prawo wyboru konkurencji, w których chce wziąć udział,
z zastrzeżeniem że w Klasyfikacji Ogólnopolskiej Konkursu brane będą pod uwagę wyłącznie osoby, które
ukończyły co najmniej 4 (cztery) konkurencje w Klasyfikacji Klubowej.
h) Poszczególne konkurencje mogą być zaliczane przez Uczestników w różnych terminach w okresie trwania
Konkursu;
i) każdy Uczestnik ma 3 próby zaliczenia każdej konkurencji; w końcowym rozliczeniu uwzględniany jest najlepszy
wynik spośród wykonanych prób);
j) wyniki każdej konkurencji będą zapisywane i aktualizowane na bieżąco na tablicy informacyjnej w każdym Klubie
(zależnie jednak od możliwości technicznych Klubu);
2. W skład Konkursu wchodzi 8 konkurencji:
a) Konkurencja I - przysiady ze sztangą na barkach z ciężarem równym:
i. kobiety - 50% wagi Uczestnika (punktowana jest największa liczba powtórzeń);
b) Konkurencja II –- kobiety – zwis na drążku (punktowany jest najdłuższy czas zwisu);
c) Konkurencja III - wyciskanie w leżeniu na ławce poziomej z ciężarem równym:
i. kobiety - 50% wagi Uczestnika (punktowana jest największa liczba powtórzeń);
d) Konkurencja IV - skłony tułowia w przód na czas (punktowana jest największa liczba powtórzeń w czasie 1
minuty);
e) Konkurencja V - burpees na czas (punktowana jest największa liczba powtórzeń w czasie 3 minut);
f) Konkurencja VI - wskok obunożny na podest na czas (punktowana jest największa liczba powtórzeń w czasie 2
minut);
g) Konkurencja VII - bieg na bieżni na czas (punktowany jest najdłuższy przebyty dystans w czasie 12 minut);
h) Konkurencja VIII - wiosłowanie na ergometrze wioślarskim na dystansie 1000 m (punktowany jest najkrótszy czas
pokonania dystansu);
3. Technikę oraz zasady wykonywania ćwiczeń w danej konkurencji prezentuje oraz weryfikuje Trener według
następujących wytycznych (opis konkurencji):
a) Konkurencja I – powtórzenie zostaje zaliczone przy zejściu biodrami poniżej kolan
b) Konkurencja II –- kategoria kobiet – zwis na drążku z nachwytem oburącz;
c) Konkurencja III – powtórzenie zostaje zaliczone przy dotknięciu sztangą klatki piersiowej i pełnym wyproście
ramion; wyliczenie oporu na sztandze z dokładnością do 2,5 kg z redukcją do wagi nastawu; (przykład: waga
Uczestnika 81,5 kg – waga sztangi 80 kg; Waga Uczestnika 82,8 kg – waga sztangi 82,5 kg).
a) Konkurencja IV – powtórzenie zostaje zaliczone przy pełnym skłonie z pozycji leżącej bez mocowania stóp, przy
ugiętych nogach w kolanach oraz po dotknięciu łopatkami podłoża;
b) Konkurencja V – powtórzenie zostaje zaliczone po wykonaniu wyrzutu nóg w tył z podporu przodem, wykonaniu
pompki i dotknięciu klatką piersiową podłoża, powrotu do podporu przodem i wyskoku z klaśnięciem dłońmi ponad
głową;
c) Konkurencja VI – powtórzenie zostaje zaliczone przy wskoku na podest na całe stopy; wysokość podestu
ustawiana jest na wysokości stawów kolanowych Uczestnika; dopuszczalny sprzęt: podest, box, skrzynia, step
d) Konkurencja VIII – wiosłowanie z obciążeniem – kobiety (opór 6),
§ 4. Zasady przyznawania punktów. Nagrody.
1. Zasady przyznawania punktów dla poszczególnych konkurencji Klasyfikacji Klubowej są następujące:
a) punkty przyznawane są z uwzględnieniem ilości Uczestników każdej konkurencji, tj. liczba Uczestników
konkurencji wyznacza maksymalną ilość punktów do uzyskania przez zwycięzcę konkurencji;
b) zwycięzca każdej konkurencji otrzymuje maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla danej konkurencji (X);
osoba, która uzyskała najsłabszy wynik w danej konkurencji otrzymuje 1 punkt; pozostałe osoby w klasyfikacji

3
danej konkurencji otrzymują punkty odpowiednio do miejsca, które uzyskały, tj. drugie miejsce - X minus 1; trzecie
miejsce – X minus 2, itd.;
Przykład:
W kategorii kobiet jest 10 Uczestników. Podczas przyznawania punktów za bieg na bieżni na czas, Uczestnik
który przebiegł najdłuższy dystans otrzymuje 10 punktów, a osoba z najkrótszym dystansem 1 punkt; pozostali
Uczestnicy otrzymują punkty według uzyskanego miejsca, tj. 2 miejsce – 9 punktów, 3 miejsce – 8 punktów, 4
miejsce – 7 punktów, 5 miejsce – 6 punktów, 6 miejsce – 5 punktów, 7 miejsce – 4 punkty, 8 miejsce – 3 punkty,
9 miejsce – 2 punkty, 10 miejsce – 1 punkt.
c) Punkty zebrane przez Uczestników w poszczególnych konkurencjach są sumowane i na tej podstawie (ilości
punktów) ustalana jest Klasyfikacja Klubowa w danej kategorii (kobiety).
2. W Klasyfikacji Klubowej i Ogólnopolskiej nagradzane jest wyłącznie 1 (pierwsze) miejsce w każdej kategorii (kobiety).
3. Po zakończeniu Konkursu oraz ustaleniu Klasyfikacji Klubowej w każdym Klubie, zwycięzcy poszczególnych
konkurencji Klasyfikacji Klubowej zostaną nagrodzeni w Klasyfikacji Ogólnopolskiej Konkursu, z zastrzeżeniem że
miejsca zwycięskie w Klasyfikacji Ogólnopolskiej Konkursu przyznawane są według najlepszego wyniku uzyskanego
w danej konkurencji w Klasyfikacji Klubowej (tj. najlepszy czas, największa ilość powtórzeń, najdłuższy dystans itd.).
4. Ogłoszenie wyników Klasyfikacji Klubowej oraz Klasyfikacji Ogólnopolskiej Konkursu odbędzie się do 16 grudnia 2019
r. za pośrednictwem fanpage’y na portalu społecznościowym Facebook poszczególnych Klubów.
5. Organizator przewiduje przyznanie w Konkursie następujących nagród:
a) Klasyfikacja Klubowa:
i. za 1 miejsce – opaska sportowa o wartości 100 zł (słownie: sto złotych, 00/100);
b) Klasyfikacja Ogólnopolska Konkursu (oddzielnie dla kategorii mężczyzn i kobiet):
i. za 1 miejsce w każdej konkurencji – zegarek sportowy o wartości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt
złotych, 00/100);
6. Wydanie nagród, o których mowa w ust. 5 nastąpi w terminie do dnia 31.12.2019 r. za pośrednictwem recepcji Klubu
po uprzedniej weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz wyników Klasyfikacji Klubowej oraz Klasyfikacji Ogólnopolskiej
Konkursu. Uczestnik jest zobowiązany do pokwitowania odbioru nagrody na formularzu udostępnionym przez
Organizatora.
7. W przypadku braku w danym czasie w wybranym przez Uczestnika Klubie nagrody przewidzianej za dane miejsce
Klasyfikacji Klubowej lub Klasyfikacji Ogólnopolskiej Konkursu, nagroda może zostać wydana Uczestnikowi
w późniejszym terminie, o którym Organizator zawiadomi go za pomocą jednego z następujących kanałów: osobiście,
telefonicznie, sms-owo, mailowo lub pisemnie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia
niedoboru danej nagrody. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik zgłosi się po odbiór
nagrody do Klubu, niepóźnej niż w terminie 30 dni od dnia trzymania powiadomienia o dostępności nagrody w Klubie.
Po upływie terminu wskazanego w poprzednim zdaniu Organizator nie będzie miał obowiązku wydania Uczestnikowi
nagrody, a nagroda przejdzie do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak
możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem.
§ 5. Ochrona danych osobowych Uczestników.
1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Karcie Zawodnika
przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Uczestnika udziału
w Konkursie. W przypadku odmowy podania danych osobowych Organizator odmówi Uczestnikowi udziału w
Konkursie.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest EFC Fitness S.A
. z siedzibą w Warszawie, EFC
Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000500499, NIP: 9512377712, REGON: 147137357, o kapitale zakładowym w
wysokości 100.000,00 zł (wpłacony w całości).

4
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu zbierane są w celu realizacji Konkursu, w tym identyfikacji Uczestników i
wydania Nagród. Postawę prawną legalizującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w tym celu
stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
5. Organizator ma prawo przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora lub osoby trzeciej, w szczególności w celu:
a) przesyłania danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator, do
wewnętrznych celów administracyjnych,
b) bezwzględnie niezbędnym do zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,
c) doboru usług do potrzeb klientów Administratora,
d) optymalizacji produktów lub usług na podstawie Twoich uwag i opinii na ich temat, Twojego zainteresowania,
logów technicznych aplikacji,
e) optymalizacji procesów obsługi sprzedaży lub posprzedaży,
f) rozpatrywania reklamacji,
g) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
określonych faktów (np. przed organem podatkowym),
h) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
i) badania satysfakcji klientów i określenia jakości usług i obsługi Administratora,
j) stosowanie monitoringu wizyjnego w klubach fitness, w których świadczone są usługi fitness oferowane przez
Administratora w ramach umowy o świadczenie usług fitness, z wyłączeniem takich miejsc jak szatnia,
przebieralnia, łazienka i toaleta, w celu zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom
porządku, bezpieczeństwa lub ogólnie przyjętych norm zachowania w klubach fitness.
Możliwość przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub
osoby trzeciej przewidziana została w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
6. Do odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych Uczestnika należy Uczestnik oraz:
1) podmioty przetwarzające:
a) podmioty z grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator, prowadzące kluby fitness,
b) podmioty współpracujące z Administratorem, prowadzące kluby fitness, nienależące do grupy
przedsiębiorstw Administratora,
c) podmioty świadczące usługi technologii informacyjnych (IT),
d) podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe,
e) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe (w tym agencje marketingowe),
f) podmioty zajmujące się windykacją roszczeń,
g) podmioty świadczące usługi prawne,
h) likwidatorzy szkód z firm ubezpieczeniowych,
i) agenci rozliczeniowi zajmujący się obsługą płatności bezgotówkowych w Internecie,
j) firmy kurierskie i pocztowe,
k) inni dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,
umożlwiające realizację usług oferowanych w ramach zawartej przez Uczestnika umowy.
2) niezależni odbiorcy:
a) podmioty z grupy kapitałowej Administratora, których oferta uzupełnia ofertę Administratora,
b) partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia ofertę Administratora,
c) partnerzy handlowi, będący członkami programu lojalnościowego realizowanego przez Administratora,
3) inni uprzednio wyraźnie upoważnieni przez Uczestnika odbiorcy.
6. Administrator nie przekazuje danych osobowych Uczestników poza teren Polski, Unii Europejskiej
oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. dane osobowe pozyskane w celu udziału w Konkursie oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu dla którego
zostały zebrane, w szczególności przez okres trwania Konkursu, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) obsługi klientów (np. rozpatrywania reklamacji) - do czasu przedawnienia roszczeń,

5
b) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi - do czasu przedawnienia
roszczeń Administratora,
c) wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym dane przetwarzane na potrzeby
rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator przetwarzał będzie przez okres 5 lat, liczonych
od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
8. Dane osobowe pozyskane w ramach nagrania wideo z obszarów monitoringu wizyjnego w klubach fitness (w tym
wizerunek utrwalony na tych nagraniach) - nagrania po upływie pewnego czasu (w zależności od poszczególnych
konfiguracji sprzętowych) są trwale usuwane ze zbiorów danych osobowych Administratora w procesie nadpisywania
pamięci kamer monitoringu nowymi nagraniami, chyba że ich przechowanie przez dłuższy czas będzie niezbędne do
realizacji celu w jakim zostały utrwalone.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia, których
realizację zapewnia Administrator:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza
on dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopi tych danych,
b) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeżeli dane przetwarzanie przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych (w tym „prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych osobowych - masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące,
które dostarczyłeś Administratorowi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz też zlecić Administratorowi
przesłanie tych danych osobowych bezpośrednio innemu - wskazanemu przez Uczestnika - podmiotowi,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na
przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Twojej
zgody; cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania
danych osobowych przez Administratora w celu objętym udzieloną zgodą.
10. Administrator informuje, że wdrożone przez niego oraz podmioty przetwarzające środki techniczne i organizacyjne
zapewniają wystarczające gwarancje przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymagamy określonymi w
RODO, oraz należycie chroni prawa Uczestnika w tym zakresie.
§ 6. Reklamacje.
1. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika nieprawidłowości związanych z realizacją Konkursu, Uczestnik ma prawo
do złożenia reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: marketing@calypso.com.pl z dopiskiem „Reklamacja
Konkurs Challenge”, lub formie pisemnej, składając ją w recepcji Klubu lub wysyłając na adres rejestrowy
Organizatora.
2. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania,
a odpowiedzi udzielane drogą elektroniczną na adres e-mail lub pisemnie na adres zamieszkania Uczestnika, podane
podczas rejestracji.
§ 7. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu
Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie
wywieszone na tablicach informacyjnych w Klubach lub na stronie internetowej, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie
mogą naruszać jakichkolwiek praw nabytych uprzednio przez Uczestnika.
2. Organizator może zawiesić lub zakończyć Konkurs w każdym czasie bez podawania przyczyny, przy czym pozostanie
to bez wpływu na prawa nabyte uprzednio przez Uczestników. W przypadku, gdy Uczestnicy będący już w trakcie
realizacji Konkursu, będą oni mieli prawo go dokończyć i otrzymać nagrodę.
3. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 04 listopada 2019 r.
powrót