04.09.2020
ogłoszenie o walnym zgromadzeniu

Zarząd EFC Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie, na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFC Fitness S.A. na dzień 28 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 427 w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.