30.09.2020
wezwanie do złożenia dokumentów akcji – ogłoszenie 1/5

Zarząd EFC Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000500499), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.oo - 15.oo w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 427
w Warszawie (02-801).